Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím serveru NEJDETO.CZ umístěného na webovém rozhraní www.nejdeto.cz mezi společností

NOVERIA online s.r.o., IČ: 22797211, sídlem Chelčického 7, 415 01 Teplice

(dále jen „my“ nebo „poskytovatel“)

a Vámi jako klientem – odběratelem služeb

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Definice

V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které definujeme níže:

 • aplikace pro vzdálený přístup (nebo jen „aplikace“) je naše aplikace volně přístupná ke stažení na webovém rozhraní pro Vaše potřeby a sloužící k navázání spojení, v rámci kterého dochází prostřednictvím vzdáleného přístupu k poskytování služeb;
 • ceník je aktuální přehled cen základních typů servisních služeb zveřejněný na webovém rozhraní;
 • cenou se rozumí cena servisních služeb;
 • know-how se rozumí jednotlivé postupy a techniky používané z naší strany v průběhu servisní služby;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb;
 • servisní služba je zpoplatněný úkon provedený prostřednictvím vzdáleného přístupu na zařízení klienta na platformě Micrsoft Windows (Vista, 7, 8) a Mac OSX;
 • služba poskytovatele (nebo jen „služba“) je služba nabízená na webovém rozhraní, spočívající zejména v poradenství, opravě, instalaci software, úprav software a případně i další služby, na jejichž poskytnutí se s námi dohodnete;
 • smlouva o poskytování služeb (nebo jen „smlouva“) je smlouva uzavřená podle těchto podmínek, kterou se zavazujeme poskytnout Vám službu, a Vy se zavazujete zaplatit nám za tuto službu cenu a dodržovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek;
 • spojením se rozumí spojení Vašeho zařízení s naším servisním centrem na základě stisknutí tlačítka „SPOJIT ZDARMA S TECHNIKEM“ na webovém rozhraní nebo prostřednictvím aplikace pro vzdálený přístup;
 • technikem se rozumí osoba oprávněná na základě zaměstnaneckého nebo smluvního poměru k poskytnutí služby klientovi jménem poskytovatele;
 • vzdálený přístup je jednorázové spojení dvou zařízení prostřednictvím Java Appletu nebo pomocí aplikace pro vzdálený přístup, kterou má klient nainstalovanou v zařízení;
 • webové rozhraní je rozhraní provozované zprostředkovatelem služeb a umístěné na adrese www.nejdeto.cz;
 • zákaznická podpora je kontaktní osoba nebo osoba poskytovatele, na které se můžete obrátit v případě dotazů souvisejících s objednanou službou;
 • zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně                  spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;
 • zařízením se rozumí počítač, notebook, tablet nebo jiné elektronické zařízení klienta, jehož diagnostiku a případný servis provádíme prostřednictvím vzdáleného přístupu do tohoto zařízení;
 • zprostředkovatelem služeb je společnost NOVERIA online s.r.o., Chelčického 7, 415 01 Teplice, IČ:22797211, DIČ: CZ22797211, která je provozovatelem webového rozhraní.
  • Je smlouva o poskytování služeb spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná pouze v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a naše služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Jako spotřebitel máte především právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní, případně Vám je poskytneme v rámci spojení) a právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 7.3 těchto obchodních podmínek). Dále je Vám poskytována zvláštní ochrana dle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

Pokud nejste spotřebitelem, nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

 • Čím se řídí náš právní poměr?

Náš právní poměr se řídí následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují používání webového rozhraní, ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové či jiné online komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;

a v otázkách zde neupravených také občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

 • Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Podáním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. O takové změně Vás vždy předem, nejméně 30 dní před dnem účinnosti takové změny, informujeme prostřednictvím e-mailu nebo webového rozhraní. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 1. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  • Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?

K uzavření smlouvy je třeba nejprve navázat spojení. Spojení je možné navázat prostřednictvím webového rozhraní stisknutím tlačítka „SPOJIT ZDARMA S TECHNIKEM“ nebo prostřednictvím aplikace pro vzdálený přístup nainstalované ve Vašem zařízení.

Před navázáním spojení prostřednictvím webového rozhraní budete vyzváni k zadání Vaší e-mailové adresy. Ochrana osobních údajů v souvislosti se spojením je upravena v Podmínkách užití webového rozhraní.

Po navázání spojení bude nejprve provedena bezplatná diagnostika a konzultace problému s naším technikem v délce nepřesahující 10 minut. Během této doby budete informováni o rozsahu problému, ceně za poskytnutí servisní služby a odhadovaném čase potřebném k provedení servisní služby.

Úplné provedení diagnózy je možné pouze na základě vzdáleného přístupu do Vašeho zařízení. Během spojení můžete sledovat všechny úkony technika na monitoru svého zařízení v reálném čase a kdykoliv spojení přerušit.

Bez Vašeho vědomí není možné vzdálený přístup za žádných okolností navázat.

 • Jak podat objednávku našich služeb?

Budete-li souhlasit s cenovou nabídkou našich servisních služeb, budete v rámci spojení přesměrováni na objednávkový formulář, jehož vyplněním a odesláním podáte závaznou objednávku našich servisních služeb.

Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména označení položky, o kterou máte zájem, a Vaše kontaktní údaje.

Před závazným odesláním objednávky Vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně ceny služby. Doporučujeme zkontrolovat zejména označení položky, o kterou máte zájem. V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

 • Kdy je mezi námi uzavřena smlouva?

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí objednávky z naší strany. Přijetí objednávky Vám bude zasláno na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávkovém formuláři, nebo ze které byla provedena objednávka. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena zaplacením kupní ceny.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

 • Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
 • Informace o smlouvách uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran; tvoří ji tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám bude zaslána e‑mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.

Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Jaká je cena servisních služeb?

Cena servisních služeb je stanovena vždy individuálně na základě výsledků provedené diagnostiky a bude Vám sdělena v rámci bezplatného spojení. Tato cena může být navýšena o poplatky spojené se zvoleným způsobem platby. V objednávkovém formuláři bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

Náš aktuální ceník je vždy uveden na webovém rozhraní.

Cena za servisní služby není závislá na délce prováděné servisní služby.

 • Jakým způsobem můžete uhradit cenu?

Cenu je možné uhradit především následujícími způsoby:

 • online platební kartou prostřednictvím platební brány Pays;
 • bezhotovostně převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky).
 • Kdy nastane splatnost ceny?

Cena je splatná do pěti dnů od přijetí objednávky dle článku 2.3. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

 • V jaké měně můžete platit?

Platba za servisní služby je možná v českých korunách (Kč) nebo eurech (EUR).

 • Jak vystavujeme účtenky v souvislosti s elektronickou

Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb jsme povinni vystavit Vám účtenku. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám zároveň udělujete souhlas s poskytnutím účtenky elektronickou formou.

 1. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽBY
  • Kdy Vám bude služba poskytnuta?

Službu Vám poskytneme ihned po zaplacení služby při spuštění aplikace pro vzdálený přístup instalované ve Vašem zařízení, případně do 30 dní od uzavření smlouvy. Ke každému spuštění aplikace pro vzdálený přístup je vyžadováno nové stažení aplikace.

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám dáváte výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Vezměte na vědomí, že udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.

 • Kdy můžeme odstoupit od smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v případě, že se poskytnutí služby po uzavření smlouvy stane objektivně nemožné nebo protiprávní. O našem odstoupení od smlouvy Vás budeme neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili cenu, vrátíme Vám přijatou částku bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte.

 • Jak poskytujeme servisní službu?

Servisní službu poskytujeme prostřednictvím vzdáleného přístupu do Vašeho zařízení. Technik prostřednictvím vzdáleného přístupu může ovládat zařízení stejně jako sám klient a provede smluvený technický zásah.

Pokud bude během poskytování servisní služby zjištěno, že používáte nelegální kopii softwaru, vyhrazujeme si právo ukončit spojení a vyčkat do chvíle, než bude z Vaší strany software odstraněn či legalizován.

 • Jak zabezpečujeme spojení?

Všechny druhy spojení jsou zabezpečeny vysokým šifrovacím klíčem, tudíž dochází k maximálnímu zabezpečení před úniky informací a před zásahy třetích osob.

 • Co se stane, když v průběhu poskytování servisní služby dojde k přerušení spojení?

V případě, že dojde k přerušení spojení v průběhu poskytování servisní služby (např. v důsledku výpadku elektřiny nebo internetového spojení), kontaktujte nás. V takovém případě se dohodneme na pokračování v servisním zásahu, jakmile to bude možné.

V případě přerušení spojení je třeba nás kontaktovat do 30 dnů od takového přerušení. V opačném případě ztrácíte nárok na práva z vadného plnění v souladu s článkem 5.2 obchodních podmínek.

 • Jaké jsou naše povinnosti v souvislosti s poskytováním služby?

Uzavřením smlouvy se zavazujeme, že:

 • Vám poskytneme servisní službu ve smyslu čl. 1.1 těchto obchodních podmínek, blíže specifikovanou během provedení diagnostiky a kontroly;
 • nenarušíme soukromí Vašich dokumentů a dat uložených ve Vašem zařízení a nebudeme s nimi žádným způsobem nakládat bez Vašeho souhlasu. Povinnost podle předchozí věty se nevztahuje na úkony nezbytné k řádnému provedení servisní služby (zejména odstranění problému, který je předmětem opravy), a dále na běžné součásti operačního systému a manipulace se soubory, které jsou nutné k provedení zásahu.
  • Jaké máte povinnosti v souvislosti s využíváním služby?

Uzavřením smlouvy se zavazujete k tomu, že v průběhu poskytování servisní služby poskytnete technikovi nezbytnou míru součinnosti a budete dodržovat jeho pokyny, aby služba mohla být řádně poskytnuta. Tato součinnost spočívá především ve Vaší povinnosti navázat spojení s technikem prostřednictvím aplikace pro vzdálený přístup do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Dále se při užívání našich služeb se zavazujete, že:

 • budete využívat našich služeb v souladu s těmito obchodními podmínkami;
 • nebudete požadovat poskytnutí servisní služby formou zásahů, které by byly v rozporu s těmito obchodními podmínkami, platnými právními předpisy a dobrými mravy (zejména instalaci softwaru, ke kterému nemáte platný licenční klíč či jiné licenční oprávnění);
 • provedete zálohu Vašich dat v zařízení před započetím poskytování servisní služby (za případnou ztrátu dat v důsledku našeho zásahu neneseme odpovědnost);
 • nebudete narušovat práci technika nebo do ní bez domluvy s technikem zasahovat;
 • budete dbát zvýšené opatrnosti, abyste neukončili spojení předčasně a nezabránili tak řádnému poskytnutí našich služeb;
 • nebudete modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást softwaru, který je předmětem poskytované služby;
 • nebudete pořizovat ani jakkoliv zpřístupňovat audiovizuální záznamy komunikace s poskytovatelem služeb či technikem;takové jednání je považováno za krádež duševního vlastnictví a může být vymáhána vzniklá škoda až do výše 10.000 EUR, u právníckých osob a podnikatelů až do výše 100.000 EUR.
 • nebudete jakkoliv zpřístupňovat know-how poskytovatele služeb či technika, zejména vkládáním do aplikací třetích stran, na fórech a diskuzních skupinách, zasíláním emailem či publikováním na veřejně přístupných webových portálech typu youtube, stream.cz apod.
  • Zákaznická podpora

Máte-li jakékoliv dotazy nebo problémy související s objednanou službou, můžete se obrátit na zákaznickou podporu. Pro co nejrychlejší vyřízení Vašeho dotazu doporučujeme nás kontaktovat telefonicky, prostřednictvím chatovacího okna umístěného na webovém rozhraní nebo spojením se s technikem.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925). Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy je u nás uplatníte telefonicky, e-mailem či písemně.

 • Jak reklamovat poskytované služby?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že jsou naše služby poskytovány ve shodě se smlouvou, tj. že odpovídají popisu na webovém rozhraní nebo popisu technika po provedení diagnostiky a jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Reklamaci služeb u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků, nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy Vám byla služba poskytnuta.

V případě oprávněné reklamace můžete zvolit zejména některé z Vašich následujících práv:

 • bezplatné poskytnutí náhradní služby;
 • přiměřená sleva z ceny služby;
 • odstoupení od smlouvy (tj. vrácení peněz).

Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatné poskytnutí náhradní služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

 • Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží tehdy, pokud jste vadu sami způsobili. Půjde především o případ, kdy Vám služba nebyla řádně poskytnuta v důsledku Vašeho porušení článku

 1. ODPOVĚDNOST
  • Naše společnost nese odpovědnost pouze za vady a škody prokazatelně způsobené v důsledku poskytnutí servisní služby. Neneseme odpovědnost za škody způsobené výpadky či omezeními serveru, porušením či ztrátou dat nebo za škody způsobené zásahy třetích osob. Zavazujeme se však předcházet těmto skutečnostem všemi nám dostupnými prostředky a usilovat o nepřetržitý provoz smluvené služby.
 • ;
 • vady nebo škody způsobené hardwarem či softwarem klienta;
 • vady, které se projevovaly ještě před započetím poskytování servisní služby;
 • škody způsobené viry, malwarem, rootkity nebo jinými škodlivými programy.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

K podnikání jsme oprávněni v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské unie.

Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

 • Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.

 • Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás objednali, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo zadanou před zahájením spojení.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2017